.

Chceme sa vám všetkým veľmi poďakovať - našim sponzorom a partnerom za dôveru, a tiež všetkým našim fanúšikom, ktorí nám držali palce. Bez vašej trpezlivosti a mnohých motivačných správach by sme to nedokázali - to je isté.
Posledné kilom...etre na dosiahnutie cieľa boli naozaj emocionálne. V temnej a oblačnej noci sme sa  Touaregom priblížili k majáku Cape Agulhas. Rainer Zietlow na záver povedal: "Až doteraz bol môj prvý svetový rekord najväčší zážitkom, ale toto turné zatienilo všetky predchádzajúce, bola to najväčšia výzva a najintenzívnejší zážitok zo všetkých mojich projektov."

Posledných 500km sme boli všetci v rozpoložení. Ešte cestou náš tím Touareg telefonoval policajtom Cape Agulhas, ktorí mali oficiálne zastaviť čas. Zároveň sme dokončili našu misiu: doručili list od pani Hansenovej z Nordkapp Honningsvåg až dole k mysu Agulhas. Je úžasné, čo všetko dokážu ponúknuť tieto pobrežné regióny. Vo vnútrozemí krajiny, rovnako ako aj ich "spôsob života". Existuje veľa spoločných vlastností.
Na najjužnejšom cípe Afriky, čakala na nás nielen policajtka JUKI Ann de Brain, ale aj Jürgen Dettling od spoločnosti HP, ktorý prišiel ako zástupca viacerých sponzorov a partnerov, aby nám zablahoželal k dosiahnutiu cieľa. Vďaka HP a ich # NewStyleOfIT ste nás mohli sledovať online počas celého turné. "Bol to unikátny projekt a aj napriek - alebo najmä z dôvodu prerušenia, to bol skutočný úspech."
Rainer Zietlow ďakuje všetkým partnerom, vďaka ktorých pomoci sme boli pripravení na cestu. Volkswagen Touareg s pneumatikami Goodyear nás dostal bezpečne cez všetky možné druhy počasia a stavy vozoviek a tiež všetky ostatné zložky našich sponzorov v celom Touareg fungovali perfektne. Chceme poďakovať Federal Mogul, LIQUI MOLY, GLYSANTIN, 3M, Borbet, Exide, Dynaudio, Inmarsat, HP, Getac, Waeco Allianz Global Automotive, TÜV NORD, rovnako ako nášmu logistickému partnerovi Kühne + Nagel pre veľkú logistickú podporu v podstate vo všetkých afrických krajinách.
V neposlednom rade chceme poďakovať Volkswagen Wolfsburg a predovšetkým nášmu tímu v Bratislave vo fabrike Volkswagen, kde bol  Touareg vyrobený. Všetci z vás ste odviedli úžasnú prácu.
Touareg CapetoCape - dokázali sme to !!!
# # Capetocape VWtouareg # rainerzietlow # nordkappcapeagulhas # challenge4
# # Worldrecord norwaysouthafrica # HPC2C
www.touareg-capetocape.com
Blog Matthias Prillwitz
   Fotky od užívateľa Marius Biela


We want to thank all of you very much - for our sponsors and partners trusting in us, all crossed fingers of our fans. Without your patience and the many motivating messages we could not have done this - that´s for sure.
The last kilometer...s on the finishing stretch were really emotional. In the dark and cloudy night, the Touareg approached the lighthouse of Cape Agulhas. Rainer Zietlow got to the heart of it: "Up to now, my first world record was the greatest experience, but this tour outshines everything. It was the most challenging task and the most intensive experience of all my projects."
The last 500 km were all about the finish. From inside the Touareg, the team called the police officer of Cape Agulhas, who were to stop the official time. At the same time, we completed our mission: taking the personal letter and the present of Ms Hansen from Nordkapp in Honningsvag down to Cape Agulhas. It is stunning how many similarities these coastal regions show. In means of landscapes as well as from their "Way of Life" there a many common characteristics. We did really start the idea of a twinning arrangement here.
At the Southernmost tip of Africa, not only police officer Jukie Ann de Brain waited for us, but also Jürgen Dettling from HP, who came as a representative of many sponsors and partners to congratulate us on the finish. Grace to HP and their #NewStyleOfIT you were able to follow all parts of the tour online. "A unique project and despite of - or especially because of the break, a real success."
Rainer Zietlow thanks all partners, who supplied him with such a great and powerful package. The Volkswagen Touareg with Goodyear tires got us safely through all weather and road conditions and also all other components of our sponsors in an around the Touareg worked perfectly. We want to thank Federal Mogul, Liqui Moly, Glysantin, 3M, Borbet, Exide, Dynaudio, Inmarsat, HP, Getac, Waeco, Allianz Global Automotive,TÜV Nord as well as our logistics partner Kühne+Nagel for the great logistical support in basically all African countries.
Last but not least, we want to thank Volkswagen Wolfsburg and especially our team in Bratislava, in the Volkswagen factory where the Touareg is built. All of you did an amazing job.
Touareg CapetoCape - we did it!!!
#capetocape #VWtouareg #rainerzietlow #nordkappcapeagulhas #challenge4
#worldrecord #norwaysouthafrica #HPC2C
www.touareg-capetocape.com
Blog by Matthias Prillwitz
Photos by Marius Biela

Prihláška člena TCS

prihláška člena

Kontaktujte nás

Dokumenty TCS

Stanovy TCS

Stanovy TCS - 1.pdfStanovy TCS - 2.pdfStanovy TCS - 3.pdfStanovy TCS - 4.pdfStanovy TCS - 5.pdfStanovy TCS - 6.pdf

Notárska zápisnica

Notárska zápisnica 2015-1.pdfNotárska zápisnica 2015-2.pdfNotárska zápisnica 2015-3.pdfNotárska zápisnica 2015-4.pdfNotárska zápisnica 2015-6.pdf