Etiópia a výpadok napájania

Pre náš vstup do Etiópie bolo treba vybaviť ešte niekoľko ďalších formalít, i keď naše víza boli už dávno v pasoch. Museli sme ešte navštíviť ďalšie tri kancelárie v pohraničnej dedine, aby sme získali povoleni...e ku vstupu do Etiópie. Trvalo to trochu dlhšie, ale všetko sme vybavili, keďže sme mali v pláne tento hraničný prechod. Vstup máme voľný a CapetoCape Touareg pokračuje k Southbound.
   Po opakovanom zabalení a vybalení našich osobných vecí v aute, kuchyne a kozmetických potrieb sme si všimli, že tam už nič moc nezostalo, keďže sme si osvojili baliaci postup. Veľa veciam sme našli v Touaregu  nové miesto a tiež veľa nových vecí sme dali dovnútra vozidla - všade tam, kde bol aj malý priestor, len aby sa zatvorili dvere.
   Prechod Etiópiou je prekrásny. Vidíme krásne krajiny, úrodné náhorné plošiny a veľa malých dediniek. Musíme byť však opatrní.  Každé zviera rýchlo ujde, keď zbadá prichádzať  3,5 tonový VW Touareg. V Etiópii zdá sa, že majú iné dopravné pravidlá. Slalomová jazda, trúbi sa tu a tam - nikto nevie, ktorý je ľavý a ktorý pravý jazdný pruh. Ale prečo by to vlastne aj riešili? Tu na ceste širokej 6 m, by potrebovali štyri jazdné pruhy.
   V celom tomto vzrušení si neuvedomujeme, že náš navigačný  tablet nič neukazuje a tiež nefunguje ani rezervný tablete. Zdá sa, že máme problém s napájaním na prístrojovej doske a musíme nájsť príčinu. Pre navigáciu teraz používame smartfón a tiež klasickú mapu našej trasy.
   Je jasné, že musíme naše komfortné zariadenia oživiť, stále je jeden z nás hore a šoféruje, my čo práve nešoférujeme hneď zaspávame po štyroch dňoch cesty - i keď nie sú to naše nohy .... Addis Abeba je v nedohľadne, aspoň pre motiváciu - Nebudeme tam do polnoci.
#capetocape #VWtouareg #rainerzietlow #nordkappcapeagulhas # challenge4
#worldrecord #norwaysouthafrica # HPC2C
   Viac na: www.touareg-capetocape.com
   Blog o Matze Prillwitz
   Fotos Marius Biela
Zobraziť viac

For entering Ethiopia, it took some more documents, although our visas were already inside our passports. However, we had to visit three offices at the border village to get our permission to enter Ethiopia. It took a little longer, but alt...ogether it fitted with the time we had planned for this border crossing. Entry completed, the CapetoCape Touareg goes on Southbound.
After packing and unpacking our personal belongings, car, kitchen and cosmetic equipment for several times, we noticed that there is not much left of what we´ve called packing discipline. Many things found there way out of the Touareg, lots of new stuff was put inside - wherever there is an ever so small gap, as long as the door closes, there is some space.
Crossing Ethiopia is pleasant. We have beautiful landscapes, fertile plateaus and many small villages. We have to be careful though, as life happens next to the street and quite often also on the streets. Every animal would make a quick getaway it it saw a VW Touareg of 3,5 tons coming. In Ethiopia, they seem to have different rules. Slalom-driving, honking here and there - no one knows if they are left-hand or right-hand driving. But why should they? We´ve got a roadway of 6 meters, which makes at least 4 lanes here.
In all this excitement we don´t notice that our tablet for Navigation does not show anything, and also the spare tablet does not work. We seem to have a problem with the power supply on board and look for the reason. For navigation, we use a smartphone and a paper version of our route right now.
It is clear that we need our comfort version back, when only one of us awake for driving, as anything which is not driving falls asleep after four days - even if its the feet.... Addis Ababa is in sight, at least for motivation - we won´t be there til midnight.
#capetocape #VWtouareg #rainerzietlow #nordkappcapeagulhas #challenge4
#worldrecord #norwaysouthafrica #HPC2C
More on: www.touareg-capetocape.com
Blog by Matze Prillwitz
Fotos by Marius Biela

Prihláška člena TCS

prihláška člena

Kontaktujte nás

Dokumenty TCS

Stanovy TCS

Stanovy TCS - 1.pdfStanovy TCS - 2.pdfStanovy TCS - 3.pdfStanovy TCS - 4.pdfStanovy TCS - 5.pdfStanovy TCS - 6.pdf

Notárska zápisnica

Notárska zápisnica 2015-1.pdfNotárska zápisnica 2015-2.pdfNotárska zápisnica 2015-3.pdfNotárska zápisnica 2015-4.pdfNotárska zápisnica 2015-6.pdf