Najťažšia noc pri Addis Abebe

Tesne po odoslaní  našej večernej správy, Marius vyriešil náš problém s tabletom. Naša navigácia bola opäť funkčná a boli sme v noci kľudnejší, i keď orientovať sa na ceste pred nami bolo dosť ťažké. Až dotera...z Afrika nám neukázala jej horšiu tvár.
   200 km pred Addis sme sa dostali do ťažkej búrky. Blesky udierali každú minútu, Matthias riadi Touareg po štrkovej ceste - zanesená cesta nánosmi. Ako ideme dolu po štrkovej ceste, zastavujeme za radom nákladných automobilov. Vo vzduchu je hustý smog a domorodci sa zhromaždili okolo Touaregu a pozerajú sa dovnútra. Rainer je naštvaný - zisťoval počasie a dopravné informácie, a len pred hodinou sa dozvedeli o problémoch na ceste pred nami. Nerátali sme tu so zatopenou cestou so 70 cm vody s nánosmi štrku a bahna na 2km úseku. Niektorí vodiči už odstavili svoje kamióny po 15 metroch na noc. Rainer neváhal, vyzul si topánky a šiel do vody. Starší muži pomáhajú nášmu vedúcemu tímu a snažia sa nájsť pevnú zem na zatopenej vozovke palicou. Za druhým členom tímu sa zatvoria druhé dvere - "a idem si robiť svoju prácu" - vybavený kamerou, Marius skáče do vody bez topánok.
   No, bol som jediný, kto zostal v aute, motor naštartovaný a spomenul som si na to, čo som sa naučil na Off-road školení v továrni bratislavského Volkswagenu. Spomenul som si na dve veci: nerobiť vlny a niečo so 70cm. Vyhliadol som si cestu a šliapol na plyn - niekoľko ľudí bolo po kolená vo vode. Išiel som od jednej skupinky ku druhej a vyšlo to. Rainer vyšiel prvý "boli plní adrenalínu a ani necítili ostré kamene pod nohami". Sme 200 metrov ďalej, tá ťažšia časť bola prekonaná a my sme boli späť na trati. Záver e asi takýto: prerezaná Mariusova noha zospodu, mokré oblečenie dvoch členov tímu. Náš antiseptický sprej sa nestratil, iba ho nevieme nájsť. Dezodorant by mal pomôcť. Odmenou je za to pre nás: iba 25 minút tvrdej práce namiesto niekoľko hodín jazdy alternatívnou trasou.
Úplne vyčerpaní sme dorazili na našu palivovú zastávku v Addis Abebe okolo 1 hodiny ráno. Delegáti na nemeckom veľvyslanectve v Etiópii nás privítali - teplým jedlom, nápojmi, čokoládovými tyčinkami a povzbudzujúcimi slovami. To nám veľmi dobre padlo po dlhej a ťažkej ceste, ktorú sme mali za sebou. O 2 ráno Marius prevzal volant - naša záruka bezpečnej noci. Je deväť hodín ráno, posledných 400km bolo pre Touareg naozaj ťažkých. 70% štrkových ciest a retardérov, zvyšok bol mäkký asfalt. Sme na ceste do Kene, Marius je stále za volantom. Čoskoro si budeme meniť miesta, ale Mariusova práca nie je dnes ešte spravená - takže si meníme len miesta v aute.
#capetocape #VWtouareg #rainerzietlow #nordkappcapeagulhas # challenge4
#worldrecord #norwaysouthafrica # HPC2C
   Viac na: www.touareg-capetocape.com
   Blog o Matze Prillwitz
   Fotky od užívateľa Marius Biela Zobraziť viac

Just after publishing our evening news, Marius had a solution for our tablet-problem. Our Navigation could work again and we had a calm night, although the road ahead was difficult to drive. Until now, Africa has not shown it´s gentle side ...to us.
200 km before Addis, we got into a heavy thunderstorm. Lightning bolts every minute, Matthias drives the Touareg on a gravel road - diversion due to roadworks. Torrents run down the gravel road and we stop behind a line of trucks. Dense smog is in the air and the natives gather around the Touareg to take a look inside. Rainer is annoyed - he had called weather and traffic offices only one hour ago to know about any problems on the road ahead. A flooded road with 70 cm of water on it and a diversion of gravel and mud for 2 km does not seem to count here. Some truckers did already park their trucks to stop for the night and the vans did already reach their parking position after 15 meters. Rainer did not hesitate, took off his shoes and went outside into the water. An old men helps our team leader and tries to feel the ground of the flooded road with a stick. Also the second door closes behind a team member - "I´ve got to do my job" - equipped with his camera, Marius jumps shoeless into the water.
Well, I was the only one left in the car, motor on and I recalled what I´ve learned from the Off-road training in Bratislava´s Volkswagen factory. I remembered two things: do not produce waves and something with 70 cm. I opened up a new lane and stepped on the gas - there were several people inside the water, none of them knee-deep. I went from one group to the next and it worked out. Rainer came out first "I was filled with adrenaline and did not even feel the sharp stones underneath my feet". 200 m further, the hard part was overcome and we were back on track. The price of this: a cut in the bottom of Marius´ foot, wet clothes for two team members. Our antiseptic spray is not gone, its just not findable. Deodorant has to help out. Reward for this: only 25 minutes of hard work instead of several hours for driving an alternative route.
Completely exhausted, we reached our fuel stop in Addis Ababa around 1 a.m. The delegates of the German embassy in Ethiopia gave us a warm welcome - a hot meal, beverages, chocolate bars and encouraging words. That was really good after the long and hard journey we´ve had. At 2 a.m. Marius took over the steering wheel - our guarantee for safe nights. It is 9 o´clock now, the last 400 km were really hard for the Touareg. 70% of gravel road and bumpers, the rest was brittle asphalt. We are on our way to Kenya, Marius is still driving. We´ll swop places soon, but Marius´work is not done for today - he is only changing work places.
#capetocape #VWtouareg #rainerzietlow #nordkappcapeagulhas #challenge4
#worldrecord #norwaysouthafrica #HPC2C
More on: www.touareg-capetocape.com
Blog by Matze Prillwitz
Photos by Marius Biela Zobraziť viac

Prihláška člena TCS

prihláška člena

Kontaktujte nás

Dokumenty TCS

Stanovy TCS

Stanovy TCS - 1.pdfStanovy TCS - 2.pdfStanovy TCS - 3.pdfStanovy TCS - 4.pdfStanovy TCS - 5.pdfStanovy TCS - 6.pdf

Notárska zápisnica

Notárska zápisnica 2015-1.pdfNotárska zápisnica 2015-2.pdfNotárska zápisnica 2015-3.pdfNotárska zápisnica 2015-4.pdfNotárska zápisnica 2015-6.pdf