Naštartujte motor!

Motoristická svadba - aspoň tak nazývajú Nemci, keď sa spojí motor s podvozkom dokopy. A to je to, čo tím CapetoCape a mechanici Johannes a Benjamin, ktorí prišli až z Nemecka, aby nám tu pomohli a mohli sme osláviť posl...ednú noc v CFAO Motors v Tanzánii. Po veľmi krátkej noci a návratu do dielne v rannej dopravnej špičke na nás čakal veľký okamih - o 10,30 tím otočil kľúčikom v zapaľovaní. Bola to úľava a šťastie pre všetkých mechanikov, pomocné ruky a samozrejme tím. Motor naštartoval okamžite a bežal úplne pokojne, ako má bežať motor Volkswagen TDI.
   Najväčším otáznikom teraz je, čo ďalej. Vedúci tímu Rainer Zietlow oznámil, že ideme ďalej za našim cieľom. O 4 ráno chceme povedať "zbohom Dar Es Salaam" a zbohom všetkým, ktorí sledovali naše stránky a boli nám nápomocní v priebehu posledného 1,5 týždňa. Chceme poďakovať a rozlúčiť sa s Wayne McIntosh, Udo Kusch a kompletnému CFAO Motors tímu tu v Dar Es Salaam. Všetci ste odviedli skvelú prácu - prišli sme ako hostia a odchádzame ako priatelia.
   Než odídeme, čaká nás ešte veľa práce. Touareg musí byť znova polepený sponzorskými polepmi. Sme si istí, že tento cieľ  dnes splníme, aj keď sa dielenské svetlá zhasnú opäť neskoro.
   Keďže sa chystáme zajtra ráno odísť, rozlúčili sme sa s našimi mechanikmi Johannes Lomb a Bejamin Krenzer, ktorí sa vrátia do Nemecka s mnohými  dojmami z práce s africkými Volkswagen mechanikmi. Tiež sme sa rozlúčili s Alexandrom Rauch z IAV monitorovacej techniky, ktorý prišiel dnes spontánne do Dar Es Salaam, aby zabezpečili, aby ste nás mohli ďalej sledovať na našej ceste k mysu Agulhas rovnako, ako ste boli zvyknutí na www.touareg-capetocape.com a www.facebook.com/Rainer.Zietlow.Challeneg4
   Rozlúčili sme sa kresťanským ,,Zbohom " s Altmann a Dana Packert, ale len na chvíľu, nakoľko sa budeme vidieť v Cape Agulhas.
   Za všetky motivujúce správy a so skríženými prstami, veľké vďaka patrí tiež okrem našich sponzorov aj všetkým pomocníkom, ktorí nám pomáhali počas všetkých týchto dni.
   Touareg CapetoCape - sme opäť na ceste!
#capetocape #VWtouareg #rainerzietlow #nordkappcapeagulhas # challenge4
#worldrecord #norwaysouthafrica # HPC2C
   Viac na: www.touareg-capetocape.com
   Blog o Matze Prillwitz
   Fotky od užívateľa Marius Biela

The wedding - that´s at least what Germans say when engine and chassis come together. And this is what the CapetoCape team and the mechanics Johannes and Benjamin who especially came from Germany to help us here, could celebrate last night ...at CFAO Motors Tanzania. After a very short night and the drive to the workshop in the morning rush hour we had our big moment - at 10.30 the team turned the ignition key. Relief and happiness for all mechanics, helping hands and of course the team. The engine started immediately and ran just as calm as a Volkswagen TDI engine runs.
The biggest question mark is checked now. Team leader Rainer Zietlow announced the new goal right away. At 4 a.m. we want to say "Goodbye Dar Es Salaam" and goodbye to everyone, who stood by our sides and was helping us during the last 1,5 weeks. We want to say thank you and goodbye to Wayne McIntosh, Udo Kusch and the complete CFAO Motors team here in Dar Es Salaam. All of you did a great job - we came as guests and leave as friends.
But until we leave, there´s still a lot of work to do. The Touareg has to be packed and the Sponsoring Design has to be reattached. We are confident to reach this goal today, even if the workshop lights only go out late again.
When we leave tomorrow morning, we say goodbye to our mechanics Johannes Lomb and Bejamin Krenzer, who will return to Germany with some impressions of working together with African Volkswagen mechanics. We do also say goodbye to Alexander Rauch from IAV measurement engineering, who came to Dar Es Salaam spontaneously today, to ensure that you can follow us on our way to Cape Agulhas, just as you used to on www.touareg-capetocape.com and www.facebook.com/Rainer.Zietlow.Challeneg4
And we say goodbye to Christian Altmann and Dana Packert, but only shortly, as we´ll see you down at Cape Agulhas.
For all motivating messages and crossed fingers, a big thank you goes to out to our sponsors and follower, who were with us through all of these days.
Touareg CapetoCape - we´re on the road again!
#capetocape #VWtouareg #rainerzietlow #nordkappcapeagulhas #challenge4
#worldrecord #norwaysouthafrica #HPC2C
More on: www.touareg-capetocape.com
Blog by Matze Prillwitz
Photos by Marius Biela

Prihláška člena TCS

prihláška člena

Kontaktujte nás

Dokumenty TCS

Stanovy TCS

Stanovy TCS - 1.pdfStanovy TCS - 2.pdfStanovy TCS - 3.pdfStanovy TCS - 4.pdfStanovy TCS - 5.pdfStanovy TCS - 6.pdf

Notárska zápisnica

Notárska zápisnica 2015-1.pdfNotárska zápisnica 2015-2.pdfNotárska zápisnica 2015-3.pdfNotárska zápisnica 2015-4.pdfNotárska zápisnica 2015-6.pdf