V Dar Es Salam

Po náročnom 500 km presune z Iringa do Dar Es Salam sme sa dostali do nášho "krízového-servisu". Vedúci tímu Rainer Zietlow musí všetko riešiť a zabezpečovať čo treba,  a musí sa spoliehať iba na tím CFAO, národného dovozcu ...Volkswagen  v Tanzánii.
   Samozrejme, že sklamanie sa hlboko vrylo do našich myslí, nakoľko sme boli očakávaní v pondelok v Cape Agulhas a mohli sme si dopriať konečne odpočinok po náročnej ceste. Spoločne s našimi sponzormi, partnermi a rodinami sme mohli rozoberať všetko, čo sme cestou videli a zažili.
   Tieto dni sú teraz ešte len pred nami. Mali sme dokončiť misiu, a doručiť správu  pani Hansenovej z Nordkapp. Ona našu trasu určite taktiež on-line sledovala - "Pani Hansenová, pracujeme na doručení vami odoslanej správy pre vášho kolegu v Cape Agulhas! - Bol to náš sľub"
   Ale mali sme cestou aj ďalšie misie. Chceli sme ukázať, že je možné prejsť od severu k juhu bez toho, aby bola ohrozená bezpečnosť ľudí na tomto svete, že ľudia sú otvorení a ústretoví - Všetko toto sme videli počas prejazdu 16. krajín, a preto sme sa dostali až tak ďaleko.
   Aj na mieste nehody a aj teraz pri riešení problémov cítime silný tímový duch. Sme tomu naozaj radi. A spomínam na mladého chalana, ktorý krompáčom kopal s ohromujúcou presnosťou v nehostinnej krajine spod pneumatík Goodyear Touaregu, aby sme ich dostali do správnej výšky a tak následne mohol byť Touareg naložený na korbu nákladiaka. Tiež na Wayne Macintosh, zodpovedného manažéra Volkswagen Tanzánia, ktorý odviedol skvelú prácu, keď za pár minút zabezpečil pomoc pre nás s  jeho osobitým humorom a šarmom.
   Musíme tiež poďakovať našim fanúšikom a sledujúcim, za všetko, ako sledujeme Vače odkazy - môžete nás ďalej podporovať  a povzbudzovať v našom turné rovnako, i keď realita je momentálne iná, než bol náš pôvodný plán.
   Touareg je na zdviháku a sme si istí, že všetko bude v poriadku ... ..choďte do toho!
#capetocape #VWtouareg #rainerzietlow #nordkappcapeagulhas # challenge4
#worldrecord #norwaysouthafrica # HPC2C
   Viac na: www.touareg-capetocape.com
   Blog o Matze Prillwitz
   Fotky od užívateľa Marius Biela Zobraziť viac

After a stressful journey of 500 km from Iringa to Dar Es Salam, we took up our "crisis-office". Team leader Rainer Zietlow has to organize everything now and can really count on the team of CFAO, the national Volkswagen importer here in Ta...nzania.
Of course the disappointment is stuck in our minds, since we would have been welcomed in Cape Agulhas on Monday and could have had a rest after the exhausting trip. Together with our sponsors, partners and family we could have recapped all of what we´ve seen and experienced.
These exhausting days are still ahead now. We´ve had a mission to complete with Ms Hansen´s message from Nordkapp. She has probably also tracked the delivering status online - "Ms. Hansen, we are working on your sending to your colleague in Cape Agulhas - that´s our promise!"
But we did also have another mission. We wanted to show that it is possible to drive from North to South in this world without being endangered, that people are open and welcoming - we´ve seen all this on the borders of the 16 countries we´ve crossed so far.
Also at the scene of the accident and in crisis management now, we feel a strong team spirit. We really like to remember the young guy, who digged the earth from underneath the Goodyear tires of the Touareg with a pickaxe and amazing accuracy to get it onto the right height, so the Touareg could be put on the trailer. Also Wayne Macintosh, the responsible manager of Volkswagen Tanzania, did an amazing job when he built a network of support with his personal humor and charm in only minutes.
We also have to thank our fans and followers, for all that we´ve seen - you support us and encourage us to continue our tour, just as truth is stranger than fiction.
The Touareg is  on the service lift and we are confident that everything will be fine....let´s go for it!
#capetocape #VWtouareg #rainerzietlow #nordkappcapeagulhas #challenge4
#worldrecord #norwaysouthafrica #HPC2C
More on: www.touareg-capetocape.com
Blog by Matze Prillwitz
Photos by Marius Biela Zobraziť viac

Prihláška člena TCS

prihláška člena

Kontaktujte nás

Dokumenty TCS

Stanovy TCS

Stanovy TCS - 1.pdfStanovy TCS - 2.pdfStanovy TCS - 3.pdfStanovy TCS - 4.pdfStanovy TCS - 5.pdfStanovy TCS - 6.pdf

Notárska zápisnica

Notárska zápisnica 2015-1.pdfNotárska zápisnica 2015-2.pdfNotárska zápisnica 2015-3.pdfNotárska zápisnica 2015-4.pdfNotárska zápisnica 2015-6.pdf